Cài đặt remote desktop cho VPS/SERVER Linux

February 8, 2012 No Comments » ( 5,377 views)

Bước 1 : Cài X Windows System (KDE và GNOME Desktop Environement !)

Kiểm tra xem svr đã cài gói này chưa bằng cách dùng lệnh:

#yum grouplist

Nếu chưa thấy trong mục Installed thì tiến hành cài đặt

Để cài GNOME Desktop Environnement chạy lệnh:

#yum groupinstall “X Window System” “GNOME Desktop Environment”

Cài đến 1 đoạn,Nó sẽ hỏi bạn Y/N , bạn chọn Y

Nếu thấy như đoạn dưới đây là thành công.

Installed: NetworkManager-gnome.x86_64 0:0.3.1-5.el4 file-roller.x86_64 0:2.8.1-1 gconf-editor.x86_64 0:2.8.0-2 gedit.x86_64 1:2.8.1-4 ggv.x86_64 0:2.8.0-1 gimp-print-utils.x86_64 0:4.2.7-2 gnopernicus.x86_64 0:0.9.12-1 gok.x86_64 0:0.11.8-1 gpdf.x86_64 0:2.8.2-7.7.2.el4_7.4 gtk-engines.x86_64 1:0.12-6.el4 gtk-engines.i386 1:0.12-6.el4 gtk2-engines.i386 0:2.2.0-7.el4 hwbrowser.noarch 0:0.19-0.EL4.4 nautilus-media.x86_64 0:0.8.1-3 vino.x86_64 0:2.8.1-1.5 yelp.x86_64 0:2.6.4-2 Dependency Installed: gimp-print.x86_64 0:4.2.7-2 gtk+.i386 1:1.2.10-36 gtksourceview.x86_64 0:1.1.0-4 imlib.i386 1:1.9.13-23 libungif.i386 0:4.1.3-1.el4.2 pyparted.x86_64 0:1.6.8-2

Sau khi cài đặt xong GNOME Desktop Environnement,chúng ta chuyển qua KDE chạy lệnh:

#yum groupinstall “X Window System” “KDE (K Desktop Environment)”

Cài đặt tương tự như GNOME , cũng hỏi Y/N chọn Y

Bước 2 : Cài đặt VNC Server :

#yum install vnc-server

Nếu được như đoạn dưới đây bạn đã cài xong vnc server

[root@vps1161 ~]# yum install vnc-server

Loading “priorities” plugin

Loading “fastestmirror” plugin

Setting up Install Process

Setting up repositories

update 100% |=========================| 951 B 00:00

base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00

contrib 100% |=========================| 951 B 00:00

centosplus 100% |=========================| 951 B 00:00

addons 100% |=========================| 951 B 00:00

extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00

Loading mirror speeds from cached hostfile

Reading repository metadata in from local files

Excluding Packages in global exclude list

Finished

0 packages excluded due to repository priority protections

Parsing package install arguments

Nothing to do


Bước 3 : Hiệu chỉnh config của VNC Server

Edit file config của vnc server,chạy lệnh:

#vi /etc/sysconfig/vncservers

– Ấn phím lệnh i hoặc a từ chế độ command mode để chuyển sang insert mode. i để thêm ký tự trước con trỏ, a để thêm ký tự sau con trỏ.

– Sử dụng lệnh h j k l hoặc các phím mũi tên tương ứng để di chuyển con trỏ sang trái, xuống, lên, sang phải.

– Sử dụng x xóa 1 ký tự, dw xóa 1 từ, dd xóa cả 1 dòng.

– Sử dụng số N đi trước phím lệnh để lặp lại N lần tác dụng của lệnh. Ví dụ, 3dw sẽ xóa 3 từ tính từ vị trí con trỏ.

– Sử dụng u ( = undo )để khôi phục lại những thay đổi trước đó.

– Sử dụng ZZ hay hay :wq lưu lại tất cả thay đổi và thoát.

– Sử dụng :q! thoát ra không lưu lại bất kỳ thay đổi nào.

Sửa nội dung file config vncserver như sau:

Bỏ 2 dấu # ở 2 câu cuối cùng

# The VNCSERVERS variable is a list of display:user pairs.

#

# Uncomment the lines below to start a VNC server on display :2

# as my ‘myusername’ (adjust this to your own). You will also

# need to set a VNC password; run ‘man vncpasswd’ to see how

# to do that.

#

# DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is

# untrusted! For a secure way of using VNC, see

# <URL:http://www.uk.research.att.com/archive/vnc/sshvnc.html>.

# Use “-nolisten tcp” to prevent X connections to your VNC server via TCP.

# Use “-nohttpd” to prevent web-based VNC clients connecting.

# Use “-localhost” to prevent remote VNC clients connecting except when

# doing so through a secure tunnel. See the “-via” option in the

# ‘man vncviewer’ manual page.

VNCSERVERS=”1:root”

VNCSERVERARGS[1]=”-geometry 800×600″

Nhấn ESC để thoát Insert Mode,rồi dùng lệnh :wq,để save file đó lại và trở về command của SSH !

chú ý so sánh phần in đậm

1:root

khi connect bằng vnc nó sẽ yêu cầu bạn nhập ip : quyền quản trị quyền bản trị vnc ở đây mình set là 1:root tương đương với việc set quyền quản trị vncserver khi kết nối remote là IP:1 và login bằng username bằng root

Bạn có thể thay thế số đại diện quyền quản trị bất kỳ nhưng tuyệt đối username phải trùng với username của vps/server ví dụ như là

100:root

or

8888:root

thì khi login để remote trên desktop bạn sẽ phải khai báo là

IP:100 hoặc IP:8888

800×600 :

Kích thước khung remote desktop được hiển thị tối đa trên màn hình windows

Bước 4 : Khởi động VNC Server :

Chạy lệnh:

#vncserver

Nó sẽ đòi pass ở lần đầu tiên khởi động

đây là bước tạo pass bảo mật login remote desktop nên bạn đừng sử dụng pass của control panel vps mà nên sử dụng pass bảo mật cá nhân

Nhập pass lần 1 ấn enter

Nhập lại pass đó lần 2 ấn enter


Bước 4 : Sửa file xstartup

#vi /root/.vnc/xstartup

Bỏ 2 dấu thăngs ở 2 đoạn như code dưới:

unset SESSION_MANAGER

exec /etc/X11/xinit/xinitrc

Đây là nội dung file config sau khi đã chỉnh sửa:

#!/bin/sh

# Uncomment the following two lines for normal desktop:

unset SESSION_MANAGER

exec /etc/X11/xinit/xinitrc

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup

[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources

xsetroot -solid grey

vncconfig -iconic &

xterm -geometry 80×24+10+10 -ls -title “$VNCDESKTOP Desktop” &

twm &


Bước 5 : Khởi động lại vnc server:

#/etc/init.d/vncserver restart


Bước 6 : Khởi động khi bật máy

#chkconfig vncserver on

 

Bước 7 : Tắt firewall

#/etc/init.d/iptables stop

Bước 8 : Tắt firewall khi bật máy

#chkconfig iptables off

 

Bước 9 : Download VNC CLient về và connect đến server để điều khiển:

Bật VNC Client , nhập IP SVR theo dạng

IP:1 hoac IP do bạn config trong files /etc/sysconfig/vncservers (lưu ý thêm cổng 5901)

VD: 64.31.29.222:5901

Nguồn: Google

Cài đặt remote desktop cho VPS/SERVER Linux

Related Posts

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.