Plugin

Premium Plugin

So sánh W3 Total Cache và WP Super Cache – Tối ưu hóa WordPress website

So sánh W3 Total Cache và WP Super Cache – Tối ưu hóa WordPress website
July 1, 2012 4 Comments »

Nguồn:  http://hontap.blogspot.com   WP Super Cache là plugin dùng để tạo file HTML tĩnh từ các trang của blog WordPress. Khi người dùng gửi yêu cầu xem 1 trang blog, thay vì server phải chạy các hàm PHP để lấy ... Read More »